Glass Jar 8 oz
$0.49
Gold Tin 7 oz
$2.79
Golden Tin 1 oz
$0.89
Golden Tin 14 oz
$2.99
Golden Tin 2 oz
$0.99
Golden Tin 4 oz
$2.49
Golden Tin 8 oz
$2.79
Italian Tin Traditional 100 gr
$2.69
Italian Tin Traditional 200 gr
$2.99
Lid 0.5 or 1 oz jar fit
$0.20
Lid 1.75 oz jar fit
$0.17
Lid 2, 4 and 8 oz jars fit
$0.24
Lid 5.50 oz jar fit
$0.35
Solia: Cube Snacking 22 oz
$525.28
Solia: Cube Snacking 40.5oz
$847.50
Solia: Mini Fluid Plate 1.98
$69.00
Solia: Mini Glass Transparent
$74.05
Solia: Bamboo Leaf Cone
$397.36
Solia: Mini Dish Ear Transparent
$267.85
Solia: Salad Bowl 5.5
$44.04
1-305-758-9288
Visit our showroom
687 N.E. 79th Street, Miami, FL, 33138