Appetizers – Page 2 of 2


Tomato cream, 7.4 oz
$7.22
Tzatziki, 10 oz
$5.69
Choco Almonds
$6.59
Choco crisps
$3.79
Salmon Moose, 10 oz
$6.63
1-305-758-9288
Visit our showroom
687 N.E. 79th Street, Miami, FL, 33138